PRIVACY BELEID

Update: 14 oktober 2021

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Met dit privacy beleid willen we u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de GDPR/AVG.

Privacy verklaring voor website bezoekers

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op onze website huisartsendesteiger.be.

1. Beheer

Deze website werd ontwikkeld door De Cassette en staat onder beheer van Thomas Dekeyser. De Cassette is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gegevens bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken worden tijdelijk bewaard, zij het wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Alle gegevens worden bewaard op beveiligde servers en Europese datacenters.

3. Bewaartermijn

Gegevens van bezoekers worden bijgehouden zolang dat nodig wordt geacht en zijn geanonimiseerd.

4. Update beleid

Thomas Dekeyser is gerechtigd om de inhoud van de Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

5. Aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Wij kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

Privacy verklaring voor patiënten die een afspraak maken.

Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden en blijven bewaard zolang dit nodig wordt geacht om de gewenste doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

1. Gebruik persoonsgegevens

In het kader van de diensten voor de patiënt, verwerkt Thomas Dekeyser de persoonsgegevens van de patiënt. De contactgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinde:

– Klantenbeheer ( i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.)

– Verwerking van afspraken

2. Persoonsgegevens

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

– Naam

– Voornaam

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Email adres

– Een vrij veld voor opmerkingen of aanvullende informatie

3. Derden

Thomas Dekeyser zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

4. Opslag

Thomas Dekeyser verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Hij zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde hardware. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Thomas Dekeyser in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

5. Uw rechten

Conform de wet verwerking persoonsgegevens, beschikt U over het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens mits bewijs van uw identiteit (bv. aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan ons bezorgt te worden. Dit kan via info@huisartsendesteiger.be of via ons postadres. Wij stellen alles in het werk om uw gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens tot 5 jaar na uw laatste afspraak tenzij een langere bewaarplicht vereist is voor uw behandelaar of is toegestaan door de wetgeving. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kunt u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per mail via info@huisartsendesteiger.be.